Militant group Bagong Alyansang Makabayan protest celebration on 152nd birthday of national hero Andres Bonifacio at  Mendiola. Philippine Online Chronicles images photograph by: Edd Castro. November 30, 2015.

Six days to go before the May 9 national elections.

Written by

Tuesday, 3 May 2016 - Last Updated on May 3, 2016
Militant group Bagong Alyansang Makabayan protest celebration on 152nd birthday of national hero Andres Bonifacio at  Mendiola. Philippine Online Chronicles images photograph by: Edd Castro. November 30, 2015.
Militant group Bagong Alyansang Makabayan protest celebration on 152nd birthday of national hero Andres Bonifacio at  Mendiola. Philippine Online Chronicles images photograph by: Edd Castro. November 30, 2015.

Militant group Bagong Alyansang Makabayan protest celebration on 152nd birthday of national hero Andres Bonifacio at Mendiola. Philippine Online Chronicles images photograph by: Edd Castro. November 30, 2015.

We can also use the Kartilya of our Revolutionary forefathers in our discernment and choice of President, Vice President and others. If Andres Bonifacio and the genuine revolutionaries were to vote today, using the Kartilya as their criterea for discernment, which among the candidates do you think they will choose. Here is the Kartilya for our reflective and prayerful guide….

Kartilya ng Mga Anak ng Bayan
(Attributed to Emilio Jacinto)

1. Ang kabuhayang hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kundi damong makamandag.
2. Ang gawang magaling na nagbubuhat sa pagpipita sa sarili, at hindi sa talagang nasang gumawa ng kagalingan, ay di kabaitan.
3. Ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang gawa, ang pagibig sa kapua at ang isukat ang bawat kilos, gawa’t pangungusap sa talagang Katuiran.
4. Maitim man at maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao’y magkakapantay; mangyayaring ang isa’t higtan sa dunong, sa yaman, sa ganda..; ngunit di mahihigtan sa pagkatao.
5. Ang may mataas na kalooban inuuna ang puri sa pagpipita sa sarili; and may hamak na kalooban inuuna ang pagpipita sa sarili sa puri.
6. Sa taong may hiya, salita’t panunumpa.
7. Huag mong sasayangin ang panahun; ang yamang, nawala’y magyayaring magbalik; ngunit’t panahong nagdaan na’y di na muli pang magdadaan.
8. Ipagtanggol mo ang inaapi, at kabakahin ang umaapi.
9. Ang taong matalino’y ang may pagiingat sa bawat sasabihin, at matutong ipaglihim ang dapat ipaglihim.
10. Sa daang matinik ng kabuhayan, lalaki ay siyang patnugot ng asawa’t mga anak; kung ang umaakay ay tungo sa sama, ang patutunguhan ng iaakay ay kasamaan din.
11. Ang babai ay huag mong tignang isang bagay na libangan lamang, kundi isang katuang at karamay sa mga kahirapan nitong kabuhayan; gamitan mo ng buong pagpipitagan ang kaniyang kahinaan, at alalahanin ang inang pinagbuhata’t nagiwi sa iyong kasangulan.
12. Ang di mo ibig gawin sa asawa mo, anak at kapatid, ay huag mong gagawin sa asawa, anak, at kapatid ng iba.
13. Ang kamahalan ng tao’y wala sa pagkahari, wala sa tangus ng ilong at puti ng mukha, wala sa pagkaparing KAHALILI NG DIOS, wala sa mataas na kalagayan sa balat ng lupa; wagas at tunay na mahal na tao, kahit laking gubat at walang nababatid kundi ang sariling wika, yaong may magandang asal, may isang pangungusap, may dangal at puri; yaong di napaapi’t di nakikiapi; yaong marunong magdamdam at marunong lumingap sa bayang tinubuan.
14. Paglaganap ng mga aral na ito at maningning na sumikat ang araw ng mahal na Kalayaan dito sa kaabaabang Sangkalupaan, at sabugan ng matamis niyang liwanag ang nangagkaisang magkalahi’t magkakapatid ng ligaya ng walang katapusan, ang mga ginugol ng buhay, pagud, at mga tiniis na kahirapa’y labis nang natumbasan.
15. Kung lahat ng ito’y mataruk na ng nagiibig pumasuk at inaakala niyang matutupad ang mga tutungkulin, maitatala ang kaniyang ninanasa sa kasunod nito….

SA HKAN. NG________________________________
AKO’Y SI____________________________________
TAONG TUBO SA BAYANG NG___________________
HUKUMAN NG _____________ ANG KATANDAAN KO

Fr. Robert Reyes (86 Posts)


Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>